top of page
15403604_201994193594392_7272564494069782112_o.jpg

"Magia to tylko nauka, której jeszcze nie rozumiemy."
Arthur C. Clarke

To nie magia...to czysta biofizyka!

Budowa żywej komórki:

Żywe komórki składają się z jonów, polarnych lub naładowanych cząsteczek, błon i organelli, reagują na pola elektryczne i prądy, często same je generując dlatego można je traktować jako złożone układy elektrochemiczne i mechaniczne. Każda forma życia ma swój specyficzny zakres drgań fal elektromagnetycznych o określonej częstotliwości i różnym jej zakresie. Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego. Dodatkowo Naukowcy dr Robert O. Becker oraz dr Bjorn Nordenstorm (niegdysiejszy Prezes Komitetu Noblowskiego) odkryli i udowodnili, że spadek napięcia błony komórkowej jest sygnałem do rozwoju różnych dolegliwości, w tym stanów ostrych i przewlekłych. Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych, a zdrowie komórki to zdrowie całego człowieka.

Jak to działa:

W wielki skrócie, diagnostyka i terapie biorezonansowe oraz inne terapie wykorzystujące urządzenia elektroniczne mają na celu zarówno diagnozowanie obciążeń narządów wewnętrznych, jak i normalizację właściwości elektrycznych organizmu i emisji fal. Opiera się to na twierdzeniu, iż niezdrowe komórki i narządy emitują zmienione fale elektromagnetyczne tj.: mają zmieniony wir oscylacyjny.

Choć gołym okiem wykrywamy tylko składnik świetlny, terapia częstotliwościami wykorzystuje głównie elektromagnetyczne pola oscylacyjne, których działanie ma charakter czysto fizyczny, a ich działanie na poziomie komórkowym jest badany przez bioelektrodynamikę. Biorezonans wysyła wiązkę fal elektromagnetycznych do organizmu, i odczytuje odbitą wiązkę fal bioelektromagnetycznych, wysyłanych z organizmu, przekształcając dzięki odpowiednim programom te wiązki w postaci wyniku liczbowego. Na urządzeniu w specjalnym programie są zapisane i zebrane w tysiącach wzorców fale bioelektromagnetycznych zdrowych narządów, patogenów i toksyn. Baza tych częstotliwości, które wytwarzają same patogeny, oraz którymi można je zlikwidować, stale się powiększa, a nad opracowywaniem częstotliwości pracują zespoły zajmujące się terapią.

Odpowiedź twojego organizmu na wysyłaną wiązkę fal elektromagnetycnych porównywana jest z zapisanymi wzorcami i przedstawiona jako wynik prawdopodobieństwa. Im wynik bliższy 0 tym większe prawdopodobieństwo do danego wzorca. Informodiagnosta analizuje skrupulatnie wyniki i sprawdza czy zachodzą niepokojące odstępstwa od normy. Z badań szczegółowych można odczytać nawet dynamikę trendów zdrowotnych. Czyli to, na ile dany organ lub dysfunkcja w organizmie jest w procesie i postępuje lub na ile jest stabilny. 

 

Terapie biorezonansowe oparte na zasadach elektromagnetycznych i mają funkcje  regulacyjne dla organizmu, podobnie do akupunktury czy fizjoterapii. Fale uruchamiają procesy biochemiczne w ciele na poziomie komórkowym i metabolicznym. Wpływ na różne narządy jest w większości dobrze znany i odtwarzalny biochemicznie. 

Dzięki terapii regulacyjnej, takim jak biorezonans, organizm otrzymuje impuls, na który powinien zareagować. Właściwy impuls wyzwala w organizmie łańcuch reakcji biochemicznych, które aktywują zdolności organizmu do powrotu do równowagi, aby podjąć środki zaradcze przeciwko przyczynie zaburzenia. 

Jak są niszczone patogeny:

Odpowiednio dobrana częstotliwość fal elektromagnetycznych powoduje powrót komórki na odpowiedni poziom wiru oscylacyjnego lub zniszczenie patogenu. Terapia częstotliwościowa opiera się na wpływie promieniowania elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na patogenne mikroorganizmy. Częstotliwość rezonansowa odzwierciedla niektóre właściwości fizyczne drobnoustroju, z którym rezonuje. 

U człowieka głównymi źródłami elektrycznych i elektromagnetycznych sygnałów są: aktywność mięśniowa (np. rytmiczne skurcze mięśnia sercowego), aktywność bioelektryczna (tj. przekazywanie impulsów elektrycznych z narządów zmysłów do mózgu i sygnałów z mózgu do narządów wykonawczych) aktywność metaboliczna narządów i układów czyli przemiana substancji w organizmie. Natomiast u wielu mikroorganizmów  pierwotniaków, wielu jelitowych pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów nie ma układu nerwowego i mięśniowego, dlatego ich źródłem pól elektromagnetycznych jest tylko aktywność metaboliczna. Z punktu widzenia biofizyki, metabolizm to wytwarzanie nowych i rozpad poprzednich tkanek czyli to co odróżnia materię żywą od nieżywej.

W komórkach tego samego typu i budowy, częstotliwość drgań również będzie jednakowa.

Znając częstotliwości aktywności metabolicznej danych bądź innych patogenów, można oddziaływać na nich częstotliwościowymi drganiami, które będą zaburzać ich własne rytmy i tym samym likwidować ich normalne życiowe czynności. 

Gdzie wykorzystywane są urządzenia elektromagnetyczne w medycynie:

Obecnie efekty fal elektromagnetycznych są wykorzystywane w medycynie m.in. w diatermii, magnetoterapii, elektroterapii czy hipertermii mikrofalowej. Częstotliwości mogą być przyłożone do ciała poprzez zmienny prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne lub falę dźwiękową. Przykłady:

Magnetoencefalografia (MEG) - technika obrazowania elektrycznej czynności mózgu za pomocą rejestracji pola magnetycznego wytworzonego przez mózg. Sygnały są odbierane przez wysokoczułe mierniki pola magnetycznego umieszczone w pobliżu czaszki badanego.Podstawą działania MEG jest mierzenie pola magnetycznego powstałego na skutek istnienia w dendrytach neuronów tzw. "prądów jonowych" podczas przepływu impulsów nerwowych. MEG wykorzystywane jest w badaniach naukowych mających na celu określenie funkcji poszczególnych ośrodków w mózgu; diagnostyce klinicznej, jako badanie wykonywane w trakcie operacji neurochirurgicznych w celu zlokalizowania rejonów patologicznych. Jest także przydatne w metodzie tzw. neurofeedback.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - ciąg powtarzających się, krótkich i silnie skupionych impulsów magnetycznych, używanych do stymulacji komórek mózgowych. TMS wykorzystuje zogniskowaną cewkę elektromagnetyczną do szybkiego pulsowania pola magnetycznego do docelowego obszaru mózgu. Impulsy magnetyczne indukują prąd elektryczny w mózgu, stymulując komórki nerwowe, zwiększając aktywność mózgu do normalnego poziomu.

Elektrochemioterapia (ECT) - polega na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, która występuje pod wpływem zastosowanego pola magnetycznego. W ten sposób udaje się podnieść efektywność stężenia podawanej pacjentowi chemioterapii, dzięki czemu znacząco wzrasta (od kilku do kilkunastu razy) efekt cytotoksyczny stosowanych u chorego leków.

 

Tumor Treating Fields (TTFIelds) - to zmienne pola elektryczne specjalnie dostrojone do docelowych komórek rakowych. Gdy pola elektryczne wejdą do komórki rakowej, przyciągają i odpychają naładowane białka podczas podziału komórek rakowych. Optune jest pierwszą od przeszło dekady zatwierdzoną przez FDA metodą, która powoduje istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia pacjentów z nowo zdiagnozowanymi glejakami. W badaniu prowadzonym według protokołu EF-14 przedstawiono istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia bez progresji choroby oraz ogólnego czasu przeżycia pacjentów z nowo zdiagnozowanymi glejakami, przy 50-procentowym wzroście liczby pacjentów pozostających przy życiu dwa lata po rozpoczęciu przy pomocy zmiennych pół elektrycznych (TTFIelds) w skojarzeniu z temozolomidem (w porównaniu z terapią wykorzystującą wyłącznie temozolomid).
 

​​