top of page

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.ECOMEDICA.COM.PL

Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej www.ecomedica.com.pl, zwanego dalej „Stroną” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszych warunkach. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania ze Strony.

I. Postanowienia ogólne

1. Strona udostępniany jest przez Paulina Borkowska Ecomedica, NIP: 959-160-58-27,z siedzibą w Kielcach, zwane dalej „Ecomedica”.

2. Niniejsze zasady określają warunki korzystania z Portalu.

II. Prawa własności intelektualnej

1. Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych na Stronie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).

2. Żadna część Strony nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody autora. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia indywidualizujące w tym graficzne umieszczone na Stronie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Zasady korzystania z Portalu.

1. Treści zawarte na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek konsultacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na Stronie mogą być zmieniane w każdym czasie bez uprzedzenia.

3. Przesyłając materiał do Strony np. pocztą elektroniczną lub poprzez Chat, Użytkownik zapewni i potwierdza, że:

a) materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji;

b) materiał nie będzie zawierał wirusów,

c) jest właścicielem materiału lub posiada nieograniczone prawo przekazania Ecomedica takiego materiału, a Ecomedica może opublikować materiał bezpłatnie lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności;

d) nie będą podjęte przeciwko Ecomedica żadne działania w związku z przekazanym materiałem i zwolni Ecomedica z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko Ecomedica działania w związku z przekazanym przez Użytkownika materiałem.

4. Ecomedica nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez Użytkowników Strony i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie Ecomedica, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez Użytkowników.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności.

1. Informacje i opinie zawarte na Stronie zostały zebrane lub opracowane przez Ecomedica w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Ecomedica nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii na Stronie.

2. Ecomedica nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

3. Ecomedica nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się na Stronie. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Ecomedica rekomenduje taki serwis, czy stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

4. Ecomedica nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych na Stronie ani za treść korespondencji Użytkowników Strony.

5. Ecomedica nie gwarantuje, że Strona dostępny będzie bez przerw. Ecomedica nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i Strony, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej


V. Prawa Ecomedica

Ecomedica zastrzega sobie prawo do:

a) edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania Strony w każdym czasie bez podania przyczyny,

b) odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,

c) zablokowania możliwości korzystania z wszystkich lub wybranych usług Strony.

VI. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych na Stronie usług oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszych warunków oraz zasadami etykiety w sieci Internet (Netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym lub wulgarnym, a także materiałów lub treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. lub propagujących przemoc,

b) nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie Strony,

c) nie zamieszczania materiałów reklamowych.

VII. Ochrona prywatności.

Osoby korzystające ze Strony pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.

  1. Strona zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

  2. Strona zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych Usług, a także rezygnacji lub zmiany zakresu Usług już istniejących.

bottom of page